PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BÌNH GIANG
TRƯỜNG TIỂU HỌC BÌNH MINH
Video hướng dẫn Đăng nhập
THÔNG TIN VỀ CÁC TRƯỜNG
Huyện :
Phiên bản: TMT-QLNT: 02.09.2019 by Tran Minh Thai
 
CÁC TRƯỜNGTỔNG SỐ TIN BÀI, SÁCH, VĂN BẢN, ĐỀ THI...HÔM NAY
STTMã trườngTên trườngWebsiteTin bàiSáchVăn bảnCVăn điCVăn đếnĐề thiGiáo ánOnlineTruy cậpTổng truy cập
130296901TT GDTX Huyện http://ttgdtx.haiduong.edu.vn 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
230296501THCS Tân Hồng http://bg-thcstanhong.haiduong.edu.vn 109 6,981 205 45 81 37 23 2 19 1,179,626
330296502THCS Bình Minh http://bg-thcsbinhminh.haiduong.edu.vn 22 5,231 226 0 93 19 5 4 32 957,471
430296503THCS Thái Hòa http://bg-thcsthaihoa.haiduong.edu.vn 151 7,900 527 0 159 76 7 2 68 2,272,717
530296504THCS Thái Dương http://bg-thcsthaiduong.haiduong.edu.vn 48 6,919 54 36 108 31 14 2 12 1,110,175
630296505THCS Thúc Kháng http://bg-thcsthuckhang.haiduong.edu.vn 125 7,258 46 16 116 102 4 5 12 1,045,166
730296506THCS Bình Xuyên http://bg-thcsbinhxuyen.haiduong.edu.vn 32 9,334 604 66 326 64 33 3 32 1,815,164
830296507THCS Thái Học http://bg-thcsthaihoc.haiduong.edu.vn 78 6,192 300 5 13 57 5 2 31 1,797,912
930296508THCS Hồng Khê http://bg-thcshongkhe.haiduong.edu.vn 41 6,265 63 6 15 18 4 2 23 1,000,825
1030296509THCS Cổ Bì http://bg-thcscobi.haiduong.edu.vn 37 6,716 74 3 11 91 5 5 29 1,061,560
1130296510THCS Tân Việt http://bg-thcstanviet.haiduong.edu.vn 67 4,357 114 8 108 7 4 6 19 1,014,835
1230296511THCS Long Xuyên http://bg-thcslongxuyen.haiduong.edu.vn 119 5,547 489 20 310 56 41 2 61 2,121,054
1330296512THCS Nhân Quyền http://bg-thcsnhanquyen.haiduong.edu.vn 118 7,083 186 15 59 124 4 4 15 1,245,915
1430296513THCS Tráng Liệt http://bg-thcstrangliet.haiduong.edu.vn 280 9,725 474 6 79 133 207 3 33 2,537,601
1530296514THCS Kẻ Sặt http://bg-thcskesat.haiduong.edu.vn 126 7,504 46 23 91 176 4 3 23 1,260,407
1630296515THCS Hưng Thịnh http://bg-thcshungthinh.haiduong.edu.vn 35 6,570 68 63 81 32 4 3 13 548,471
1730296516THCS Vĩnh Tuy http://bg-thcsvinhtuy.haiduong.edu.vn 69 6,406 5 141 588 4 4 1 7 814,439
1830296517THCS Vĩnh Hồng http://bg-thcsvinhhong.haiduong.edu.vn 297 9,736 467 35 462 86 7 1 19 1,396,135
1930296518THCS Hùng Thắng http://bg-thcshungthang.haiduong.edu.vn 881 6,467 730 83 1,462 202 32 2 57 2,302,201
2030296519THCS Vũ Hữu http://vuhuu.edu.vn 461 10,314 1,109 919 2,245 259 40 1 150 13,788,433
2130296401TH Tân Hồng http://bg-thtanhong.haiduong.edu.vn 120 8,846 13 12 13 76 16 7 16 3,763,508
2230296402TH Bình Minh http://bg-thbinhminh.haiduong.edu.vn 70 7,113 12 8 6 71 3 12 11 3,664,288
2330296403TH Thái Hoà http://bg-ththaihoa.haiduong.edu.vn 51 7,064 100 0 31 62 6 2 31 3,679,585
2430296404TH Thái Dương http://bg-ththaiduong.haiduong.edu.vn 88 7,828 79 9 183 72 48 2 19 4,022,293
2530296405TH Thúc Kháng http://bg-ththuckhang.haiduong.edu.vn 108 6,517 44 5 23 70 5 2 5 3,685,386
2630296406TH Bình Xuyên http://bg-thbinhxuyen.haiduong.edu.vn 43 9,839 230 24 21 49 3 3 14 3,943,808
2730296407TH Thái Học http://bg-ththaihoc.haiduong.edu.vn 48 8,826 35 2 6 70 5 6 20 3,988,158
2830296408TH Hồng Khê http://bg-thhongkhe.haiduong.edu.vn 23 6,032 36 4 20 70 3 1 3 3,694,891
2930296409TH Cổ Bì http://bg-thcobi.haiduong.edu.vn 229 7,844 105 6 16 94 26 3 10 3,806,950
3030296410TH Tân Việt http://bg-thtanviet.haiduong.edu.vn 62 7,986 133 10 11 75 12 2 13 3,833,212
3130296411TH Long Xuyên http://bg-thlongxuyen.haiduong.edu.vn 85 7,793 117 0 2 80 3 3 13 3,806,358
3230296412TH Nhân Quyền http://bg-thnhanquyen.haiduong.edu.vn 82 9,100 31 5 12 70 3 3 5 3,722,334
3330296413TH Tráng Liệt http://bg-thtrangliet.haiduong.edu.vn 196 8,164 241 108 428 133 3 2 25 4,130,973
3430296414TH Kẻ Sặt http://bg-thkesat.haiduong.edu.vn 145 6,409 42 8 21 70 5 3 17 4,698,952
3530296415TH Hưng Thịnh http://bg-thhungthinh.haiduong.edu.vn 84 5,775 35 5 20 88 28 3 7 3,600,760
3630296416TH Vĩnh Tuy http://bg-thvinhtuy.haiduong.edu.vn 156 7,603 285 447 1,728 209 51 3 10 612,847
3730296417TH Vĩnh Hồng http://bg-thvinhhong.haiduong.edu.vn 31 7,710 21 7 20 70 3 3 6 3,768,762
3830296418TH Hùng Thắng http://bg-thhungthang.haiduong.edu.vn 156 7,509 43 7 25 181 8 4 11 3,677,595
3930296301MN Tân Hồng http://bg-mntanhong.haiduong.edu.vn 16 0 19 1 1 0 6 1 6 146,622
4030296302MN Bình Minh http://bg-mnbinhminh.haiduong.edu.vn 16 0 17 1 1 0 6 1 9 132,342
4130296303MN Thái Hoà http://bg-mnthaihoa.haiduong.edu.vn 13 0 17 1 1 0 6 12 9 121,844
4230296304MN Thái Dương http://bg-mn.thaiduonghaiduong.edu.vn 15 0 18 1 1 0 6 1 2 105,022
4330296305MN Thúc Kháng http://bg-mnthuckhang.haiduong.edu.vn 20 0 17 1 1 0 6 1 5 127,475
4430296306MN Bình Xuyên http://bg-mnbinhxuyen.haiduong.edu.vn 13 0 18 1 1 0 6 1 3 141,518
4530296307MN Thái Học http://bg-mnthaihoc.haiduong.edu.vn 17 0 24 1 1 0 6 1 8 142,606
4630296308MN Hồng Khê http://bg-mnhongkhe.haiduong.edu.vn 16 0 18 1 1 0 6 1 4 122,791
4730296309MN Cổ Bì http://bg-mncobi.haiduong.edu.vn 15 0 19 1 1 0 6 1 6 121,385
4830296310MN Tân Việt http://bg-mntanviet.haiduong.edu.vn 19 0 18 1 1 0 6 1 4 134,354
4930296311MN Long xuyên http://bg-mnlongxuyen.haiduong.edu.vn 13 0 20 1 1 0 6 2 7 165,048
5030296312MN Nhân Quyền http://bg-mnnhanquyen.haiduong.edu.vn 10 0 18 8 50 0 6 1 4 138,182
5130296313MN Tráng Liệt http://bg-mntrangliet.haiduong.edu.vn 15 0 18 1 1 0 6 2 3 122,855
5230296314MN Kẻ sặt http://bg-mnkesat.haiduong.edu.vn 15 0 18 1 1 0 6 1 5 142,794
5330296315MN Hưng Thịnh http://bg-mnhungthinh.haiduong.edu.vn 25 0 18 1 1 0 6 3 3 143,198
5430296316MN Vĩnh Tuy http://bg-mnvinhtuy.haiduong.edu.vn 23 0 18 1 1 0 6 1 4 140,510
5530296317MN Vĩnh Hồng http://bg-mnvinhhong.haiduong.edu.vn 15 0 18 1 1 0 6 1 4 127,839
5630296318MN Hùng Thắng http://bg-mnhungthang.haiduong.edu.vn 15 0 17 1 1 0 6 5 3 123,258
5730296319MN Sao Mai http://bg-mnsaomai.haiduong.edu.vn 17 0 19 1 1 0 6 6 4 134,847
5830296320MN Kids House http://bg-mnkidshouse.haiduong.edu.vn 14 0 18 1 1 0 6 4 6 117,293
5930296321MN Hoa Thủy Tiên http://bg-mnhoathuytien.haiduong.edu.vn/ 38 0 17 1 1 0 6 2 4 119,595
6030296322MN Sao Mai Xanh http://bg-mnsaomaixanh.haiduong.edu.vn 15 0 17 1 1 0 6 2 6 120,144
   Tổng số5,248274,4637,7902,1869,0643,1848101681,000108,262,289