PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BÌNH GIANG
TRƯỜNG TIỂU HỌC BÌNH MINH
THEO DÕI TRUY CẬP VÀO WEBSITE NGÀY 21 THÁNG 11 NĂM 2018
STTNgười truy cậpThời điểm truy cậpĐịa chỉ truy cập
1Khách vãng lai23:09:32 http://bg-thbinhminh.haiduong.edu.vn/xem_truy_cap_hien_tai.aspx
2Khách vãng lai23:07:29 http://bg-thbinhminh.haiduong.edu.vn/form/QLNT/danh_gia_tx/thong_ke/ki_1/thong_ke_bo_mon_dot_1.aspx
3Khách vãng lai22:54:37 http://bg-thbinhminh.haiduong.edu.vn/Form/thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=9653
4Khách vãng lai22:42:57 http://bg-thbinhminh.haiduong.edu.vn/login/login_thu_vien.aspx
5Khách vãng lai22:23:39 http://bg-thbinhminh.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=9653
6Khách vãng lai22:17:17 http://bg-thbinhminh.haiduong.edu.vn/Form/De_thi/xem_de.aspx
7Khách vãng lai22:02:45 http://bg-thbinhminh.haiduong.edu.vn/Form/thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=9749
8Khách vãng lai22:00:17 http://bg-thbinhminh.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=9652
9Khách vãng lai21:52:25 http://bg-thbinhminh.haiduong.edu.vn/login/login_admin.aspx
10Khách vãng lai21:22:55 http://bg-thbinhminh.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=9675
11Khách vãng lai21:02:27 http://bg-thbinhminh.haiduong.edu.vn/camera/default.aspx
12Khách vãng lai20:43:23 http://bg-thbinhminh.haiduong.edu.vn/Default.aspx
13Khách vãng lai20:32:55 http://bg-thbinhminh.haiduong.edu.vn/login/login_giao_vien.aspx
14Khách vãng lai20:22:57 http://bg-thbinhminh.haiduong.edu.vn/Form/thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=9654
15Khách vãng lai20:22:19 http://bg-thbinhminh.haiduong.edu.vn/Default.aspx
16Khách vãng lai20:22:02 http://bg-thbinhminh.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/so_muon_gv_doc_tong_hop.aspx
17Khách vãng lai20:15:25 http://bg-thbinhminh.haiduong.edu.vn/login/login_giao_vien.aspx
18Khách vãng lai20:07:38 http://bg-thbinhminh.haiduong.edu.vn/Form/thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=9742
19Khách vãng lai19:34:12 http://bg-thbinhminh.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/sach_muon_chua_tra_full.aspx
20Khách vãng lai19:31:49 http://bg-thbinhminh.haiduong.edu.vn/Form/Qlgv/xem_phan_cong_cn_k_2.aspx
21Khách vãng lai19:17:15 http://bg-thbinhminh.haiduong.edu.vn/Form/thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=9692
22Khách vãng lai18:40:20 http://bg-thbinhminh.haiduong.edu.vn/Default.aspx
23Khách vãng lai17:48:25 http://bg-thbinhminh.haiduong.edu.vn/Form/Qlgv/xem_phan_cong_cn_k_2.aspx
24Khách vãng lai17:38:07 http://bg-thbinhminh.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet_1.aspx?so_ca_biet=STN-00687
25Khách vãng lai17:22:31 http://bg-thbinhminh.haiduong.edu.vn/Form/Trang_vang/xem_danh_sach.aspx
26Khách vãng lai17:03:33 http://bg-thbinhminh.haiduong.edu.vn/Form/thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=9648
27Khách vãng lai16:59:46 http://bg-thbinhminh.haiduong.edu.vn/main_hoc_sinh.aspx
28Khách vãng lai16:57:06 http://bg-thbinhminh.haiduong.edu.vn/Default.aspx
29Khách vãng lai16:57:06 http://bg-thbinhminh.haiduong.edu.vn/Default.aspx
30Khách vãng lai16:48:00 http://bg-thbinhminh.haiduong.edu.vn/Form/thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=9637
31Khách vãng lai16:39:50 http://bg-thbinhminh.haiduong.edu.vn/Form/thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=9690
32Khách vãng lai15:41:24 http://bg-thbinhminh.haiduong.edu.vn/Form/De_thi/Xem_tu_lieu.aspx
33Khách vãng lai15:38:15 http://bg-thbinhminh.haiduong.edu.vn/Form/thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=9768
34Khách vãng lai15:31:07 http://bg-thbinhminh.haiduong.edu.vn/Form/thu_vien/in_so_ca_biet_theo_cloai_1.aspx
35Khách vãng lai15:19:29 http://bg-thbinhminh.haiduong.edu.vn/Form/thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=9632
36Khách vãng lai15:13:16 http://bg-thbinhminh.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet_1.aspx?so_ca_biet=STN-00615
37Khách vãng lai14:55:27 http://bg-thbinhminh.haiduong.edu.vn/Form/thiet_bi_c1/Xem_PPCT.aspx
38Khách vãng lai14:45:24 http://bg-thbinhminh.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=9755
39Khách vãng lai14:34:59 http://bg-thbinhminh.haiduong.edu.vn/Form/thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=9693
40Khách vãng lai14:18:20 http://bg-thbinhminh.haiduong.edu.vn/Default.aspx
41Vũ Thị Hà14:16:55 http://bg-thbinhminh.haiduong.edu.vn/Form/Qlnt/ho_so/Form_ho_so_lop_chi_tiet.aspx
42Khách vãng lai14:16:48 http://bg-thbinhminh.haiduong.edu.vn/login/login_giao_vien.aspx
43Khách vãng lai14:16:47 http://bg-thbinhminh.haiduong.edu.vn/login/login_giao_vien.aspx
44Khách vãng lai14:16:42 http://bg-thbinhminh.haiduong.edu.vn/Default.aspx
45Khách vãng lai14:08:04 http://bg-thbinhminh.haiduong.edu.vn/form/QLNT/danh_gia_tx/thong_ke/ki_1/thong_ke_bo_mon_dot_3.aspx
46Khách vãng lai14:05:36 http://bg-thbinhminh.haiduong.edu.vn/Default.aspx
47Khách vãng lai14:02:13 http://bg-thbinhminh.haiduong.edu.vn/login/login_doan_doi.aspx
48Khách vãng lai13:25:59 http://bg-thbinhminh.haiduong.edu.vn/login/login_giao_vien.aspx
49Khách vãng lai13:20:43 http://bg-thbinhminh.haiduong.edu.vn/Form/thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=9609
50Khách vãng lai13:03:21 http://bg-thbinhminh.haiduong.edu.vn/Form/Thiet_bi_c1/tim_kiem_chi_tiet.aspx?ma_so=%25u0110S-7-01-1
51Khách vãng lai12:41:53 http://bg-thbinhminh.haiduong.edu.vn/Form/thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=9704
52Khách vãng lai12:35:03 http://bg-thbinhminh.haiduong.edu.vn/Form/Qlnt/Hai_mat/phan_cong_giang_day_k1_theo_mon.aspx
53Khách vãng lai12:15:48 http://bg-thbinhminh.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=9634
54Khách vãng lai12:07:44 http://bg-thbinhminh.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=9654
55Khách vãng lai11:36:16 http://bg-thbinhminh.haiduong.edu.vn/Form/thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=9752
56Khách vãng lai11:27:25 http://bg-thbinhminh.haiduong.edu.vn/Form/thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=9725
57Khách vãng lai11:08:37 http://bg-thbinhminh.haiduong.edu.vn/login/login_giao_vien.aspx
58Khách vãng lai11:03:35 http://bg-thbinhminh.haiduong.edu.vn/Form/thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=9691
59Khách vãng lai11:00:59 http://bg-thbinhminh.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=9642
60Khách vãng lai10:56:38 http://bg-thbinhminh.haiduong.edu.vn/login/login_giao_vien.aspx
61Khách vãng lai10:52:43 http://bg-thbinhminh.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=9671
62Khách vãng lai10:50:24 http://bg-thbinhminh.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=9638
63Khách vãng lai10:50:14 http://bg-thbinhminh.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=15874
64Khách vãng lai10:34:32 http://bg-thbinhminh.haiduong.edu.vn/Form/thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=9752
65Khách vãng lai09:52:08 http://bg-thbinhminh.haiduong.edu.vn/login/login_giao_vien.aspx
66Khách vãng lai09:51:17 http://bg-thbinhminh.haiduong.edu.vn/login/login_giao_vien.aspx
67Khách vãng lai09:31:20 http://bg-thbinhminh.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=14157
68Khách vãng lai09:15:25 http://bg-thbinhminh.haiduong.edu.vn/Form/thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=9665
69Khách vãng lai09:07:28 http://bg-thbinhminh.haiduong.edu.vn/Form/thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=15957
70Khách vãng lai08:50:36 http://bg-thbinhminh.haiduong.edu.vn/Form/thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=8243
71Khách vãng lai08:48:46 http://bg-thbinhminh.haiduong.edu.vn/login/login_giao_vien.aspx
72Khách vãng lai08:32:20 http://bg-thbinhminh.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=9665
73Khách vãng lai08:04:21 http://bg-thbinhminh.haiduong.edu.vn/Form/thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=9683
74Khách vãng lai07:59:14 http://bg-thbinhminh.haiduong.edu.vn/Default.aspx
75Khách vãng lai07:43:18 http://bg-thbinhminh.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=9691
76Khách vãng lai07:38:18 http://bg-thbinhminh.haiduong.edu.vn/Form/thu_vien/form_an_pham_chi_tiet_1.aspx?so_ca_biet=STN-00687
77Khách vãng lai07:33:24 http://bg-thbinhminh.haiduong.edu.vn/login/login_thu_vien.aspx
78Khách vãng lai07:28:24 http://bg-thbinhminh.haiduong.edu.vn/login/login_giao_vien.aspx
79Khách vãng lai07:20:18 http://bg-thbinhminh.haiduong.edu.vn/Form/thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=9633
80Khách vãng lai07:05:01 http://bg-thbinhminh.haiduong.edu.vn/Form/thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=9622
81Khách vãng lai06:59:31 http://bg-thbinhminh.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=15950
82Khách vãng lai06:48:15 http://bg-thbinhminh.haiduong.edu.vn/Default.aspx
83Khách vãng lai06:44:54 http://bg-thbinhminh.haiduong.edu.vn/form/QLNT/danh_gia_tx/thong_ke/ki_1/thong_ke_bo_mon_dot_4.aspx
84Khách vãng lai05:56:34 http://bg-thbinhminh.haiduong.edu.vn/Form/thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=8237
85Khách vãng lai05:47:36 http://bg-thbinhminh.haiduong.edu.vn/Default.aspx
86Khách vãng lai05:45:03 http://bg-thbinhminh.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet_1.aspx?so_ca_biet=STN-00622
87Khách vãng lai05:41:06 http://bg-thbinhminh.haiduong.edu.vn/Form/thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=9753
88Khách vãng lai05:26:42 http://bg-thbinhminh.haiduong.edu.vn/Form/thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=15943
89Khách vãng lai05:23:40 http://bg-thbinhminh.haiduong.edu.vn/Form/Thiet_bi/Xem_dang_ki_ngay_hien_tai_tb.aspx
90Khách vãng lai05:04:03 http://bg-thbinhminh.haiduong.edu.vn/Form/De_thi/xem_de.aspx
91Khách vãng lai04:51:55 http://bg-thbinhminh.haiduong.edu.vn/Form/thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=9655
92Khách vãng lai04:46:35 http://bg-thbinhminh.haiduong.edu.vn/Form/thu_vien/form_an_pham_chi_tiet_1.aspx?so_ca_biet=STN-00686
93Khách vãng lai04:38:48 http://bg-thbinhminh.haiduong.edu.vn/Form/thu_vien/form_an_pham_chi_tiet_1.aspx?so_ca_biet=STN-00690
94Khách vãng lai04:38:06 http://bg-thbinhminh.haiduong.edu.vn/Form/thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=9637
95Khách vãng lai04:28:18 http://bg-thbinhminh.haiduong.edu.vn/Form/thu_vien/in_so_thanh_li.aspx
96Khách vãng lai04:16:50 http://bg-thbinhminh.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/sach_muon_chua_tra.aspx
97Khách vãng lai03:58:12 http://bg-thbinhminh.haiduong.edu.vn/Form/thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=9768
98Khách vãng lai03:46:10 http://bg-thbinhminh.haiduong.edu.vn/form_doi_mat_khau.aspx
99Khách vãng lai03:40:46 http://bg-thbinhminh.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=9638
100Khách vãng lai03:35:12 http://bg-thbinhminh.haiduong.edu.vn/Form/thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=9735
101Khách vãng lai03:05:26 http://bg-thbinhminh.haiduong.edu.vn/Form/thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=9768
102Khách vãng lai03:03:02 http://bg-thbinhminh.haiduong.edu.vn/Form/thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=9697
103Khách vãng lai02:36:22 http://bg-thbinhminh.haiduong.edu.vn/Default.aspx
104Khách vãng lai01:35:08 http://bg-thbinhminh.haiduong.edu.vn/Form/thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=9666
105Khách vãng lai01:27:51 http://bg-thbinhminh.haiduong.edu.vn/login/login_giao_vien.aspx
106Khách vãng lai01:21:17 http://bg-thbinhminh.haiduong.edu.vn/Form/thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=9683
107Khách vãng lai01:02:19 http://bg-thbinhminh.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=9704
108Khách vãng lai00:52:16 http://bg-thbinhminh.haiduong.edu.vn/Form/thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=9623
109Khách vãng lai00:28:32 http://bg-thbinhminh.haiduong.edu.vn/login/login_giao_vien.aspx
21 11 2018