PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BÌNH GIANG
TRƯỜNG TIỂU HỌC BÌNH MINH
THEO DÕI TRUY CẬP VÀO WEBSITE NGÀY 20 THÁNG 1 NĂM 2019
STTNgười truy cậpThời điểm truy cậpĐịa chỉ truy cập
1Khách vãng lai22:12:10 http://bg-thbinhminh.haiduong.edu.vn/xem_truy_cap_hien_tai.aspx
2Khách vãng lai22:05:06 http://bg-thbinhminh.haiduong.edu.vn/Form/thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=9620
3Khách vãng lai21:22:28 http://bg-thbinhminh.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=9609
4Khách vãng lai21:18:20 http://bg-thbinhminh.haiduong.edu.vn/xem_trang_tin.aspx?id=357
5Khách vãng lai20:58:54 http://bg-thbinhminh.haiduong.edu.vn/Form/thu_vien/form_an_pham_chi_tiet_1.aspx?so_ca_biet=STN-00688
6Khách vãng lai20:54:34 http://bg-thbinhminh.haiduong.edu.vn/login/login_thu_vien.aspx
7Khách vãng lai20:53:46 http://bg-thbinhminh.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=8241
8Khách vãng lai20:06:14 http://bg-thbinhminh.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/so_muon_gv.aspx
9Khách vãng lai19:59:36 http://bg-thbinhminh.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/so_muon_gv.aspx
10Khách vãng lai19:50:26 http://bg-thbinhminh.haiduong.edu.vn/Form/thiet_bi_c1/Xem_PPCT.aspx
11Khách vãng lai18:50:28 http://bg-thbinhminh.haiduong.edu.vn/login/login_giao_vien.aspx
12Khách vãng lai18:49:18 http://bg-thbinhminh.haiduong.edu.vn/Form/thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=9765
13Khách vãng lai18:01:27 http://bg-thbinhminh.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/so_muon_gv_doc.aspx
14Khách vãng lai17:38:29 http://bg-thbinhminh.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=15946
15Khách vãng lai17:34:08 http://bg-thbinhminh.haiduong.edu.vn/Form/thu_vien/so_muon_lop_doc.aspx
16Khách vãng lai17:14:07 http://bg-thbinhminh.haiduong.edu.vn/login/login_giao_vien.aspx
17Khách vãng lai15:44:53 http://bg-thbinhminh.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/top_ds_ap_muon.aspx
18Khách vãng lai15:30:52 http://bg-thbinhminh.haiduong.edu.vn/login/login_lanh_dao.aspx
19Khách vãng lai15:29:02 http://bg-thbinhminh.haiduong.edu.vn/Form/thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=9628
20Khách vãng lai14:41:46 http://bg-thbinhminh.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=15946
21Khách vãng lai14:40:05 http://bg-thbinhminh.haiduong.edu.vn/Form/thu_vien/form_an_pham_chi_tiet_1.aspx?so_ca_biet=STN-00688
22Khách vãng lai13:26:14 http://bg-thbinhminh.haiduong.edu.vn/Default.aspx
23Khách vãng lai12:49:08 http://bg-thbinhminh.haiduong.edu.vn/main_hoc_sinh.aspx
24Khách vãng lai12:18:04 http://bg-thbinhminh.haiduong.edu.vn/Form/van_ban/ke_hoach.aspx
25Khách vãng lai12:02:32 http://bg-thbinhminh.haiduong.edu.vn/xem_trang_tin.aspx?id=356
26Khách vãng lai11:06:22 http://bg-thbinhminh.haiduong.edu.vn/Default.aspx
27Khách vãng lai11:00:47 http://bg-thbinhminh.haiduong.edu.vn/Form/thu_vien/so_muon_lop_doc_tong_hop.aspx
28Khách vãng lai10:24:36 http://bg-thbinhminh.haiduong.edu.vn/main_hoc_sinh.aspx
29Khách vãng lai09:28:39 http://bg-thbinhminh.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet_1.aspx?so_ca_biet=STN-00443
30Khách vãng lai08:52:50 http://bg-thbinhminh.haiduong.edu.vn/login/login_giao_vien.aspx
31Khách vãng lai08:32:52 http://bg-thbinhminh.haiduong.edu.vn/Form/Qlgv/xem_phan_cong_cn_k_2.aspx
32Khách vãng lai08:25:16 http://bg-thbinhminh.haiduong.edu.vn/Form/thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=9749
33Khách vãng lai08:10:41 http://bg-thbinhminh.haiduong.edu.vn/login/login_thu_vien.aspx
34Khách vãng lai08:06:17 http://bg-thbinhminh.haiduong.edu.vn/Form/thu_vien/top_ds_ap_muon_0.aspx
35Khách vãng lai06:48:20 http://bg-thbinhminh.haiduong.edu.vn/login/login_lanh_dao.aspx
36Khách vãng lai06:44:53 http://bg-thbinhminh.haiduong.edu.vn/login.aspx
37Khách vãng lai06:28:10 http://bg-thbinhminh.haiduong.edu.vn/login/login_giao_vien.aspx
38Khách vãng lai05:56:49 http://bg-thbinhminh.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=9657
39Khách vãng lai05:30:19 http://bg-thbinhminh.haiduong.edu.vn/Form/thu_vien/form_an_pham_chi_tiet_1.aspx?so_ca_biet=STN-00687
40Khách vãng lai05:29:40 http://bg-thbinhminh.haiduong.edu.vn/login/login_lanh_dao.aspx
41Khách vãng lai04:42:17 http://bg-thbinhminh.haiduong.edu.vn/login/login_giao_vien.aspx
42Khách vãng lai04:41:56 http://bg-thbinhminh.haiduong.edu.vn/Form/thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=15946
43Khách vãng lai04:16:24 http://bg-thbinhminh.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=15870
44Khách vãng lai04:15:55 http://bg-thbinhminh.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=9707
45Khách vãng lai04:10:34 http://bg-thbinhminh.haiduong.edu.vn/Default.aspx
46Khách vãng lai04:06:37 http://bg-thbinhminh.haiduong.edu.vn/Default.aspx
47Khách vãng lai03:06:33 http://bg-thbinhminh.haiduong.edu.vn/Form/thu_vien/form_an_pham_chi_tiet_1.aspx?so_ca_biet=STN-00689
48Khách vãng lai02:26:13 http://bg-thbinhminh.haiduong.edu.vn/Form/thu_vien/top_ds_ap_muon_0.aspx
49Khách vãng lai02:07:22 http://bg-thbinhminh.haiduong.edu.vn/Form/thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=15953
50Khách vãng lai01:58:21 http://bg-thbinhminh.haiduong.edu.vn/login/doi_mat_khau_admin.aspx
51Khách vãng lai00:33:04 http://bg-thbinhminh.haiduong.edu.vn/Form/Thiet_bi_c1/tim_kiem_chi_tiet.aspx?ma_so=%C4%90S-7-01-1
52Khách vãng lai00:11:16 http://bg-thbinhminh.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet_1.aspx?so_ca_biet=SGK-02301
20 1 2019